Tại Aims, chúng tôi cung cấp các dịch vụ di trú tới Singapore như sau:

  1. Hợp tác giữa các Công ty
  2. Mở tài khoản Ngân hàng cá nhân hoặc Doanh nghiệp
  3. Tìm kiếm Đầu tư hay Sở hữu bất động sản, thuê và mua
  4. Hỗ trợ đánh giá trường học cho trẻ nhỏ
  5. Mua hoặc đầu tư vào nhiều doanh nghiệp khác nhau
  6. Chọn lựa Quỹ đủ điều kiện với Chương trình Nhà đầu tư Toàn cầu (GIP)