VISA TẠM TRÚ ĐẦU TƯ VÀ ĐỔI MỚI KINH DOANH (VISA 188)

Giới thiệu

Diện Nhà đầu tư là một trong 3 diện visa của chương trình Visa Tạm trú Đầu tư và Đổi mới kinh doanh 188. Tham khảo sơ đồ dưới đây để hiểu thêm chi tiết:

Visa 188

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VISA 188


  1. Không tham gia các hoạt động kinh doanh/đầu tư trái pháp luật và không được chấp nhận tại Australia
  2. Được một trong các bang của Australia bảo lãnh
  3. Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và nhân phẩm
  4. Thông tin và tài liệu làm hồ sơ phải chính xác
  5. Định nghĩa về quyền sở hữu: Phần trăm cổ phần (cả vợ/chồng) trong doanh nghiệp tại Australia phải đạt tối thiểu:
  • 51% nếu doanh thu hàng năm dưới 400 ngàn AUD.
  • 30% nếu doanh thu hàng năm trên 400 ngàn AUD.
  • 10% nếu công ty đã công khai niêm yết trên sàn chứng khoán.